آگهی استخدام

در صورتی که توانمندیهای شما با هریک از موارد ذیل تناسب دارد لطفا از فرم ارسال مشخصات را تکمیل نمائید.


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۵   وضعیت: فعال

استخدام یک نفر پرسنل مرد جهت واحد انرژی با مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم و بالاتر با گرایش برق صنعتی و یا الکترونیک


تاریخ:


تاریخ:


تاریخ:


فرم ارسال مشخصات