رنگرزی و چاپ

در طول سالهاي توليد همواره از الياف مرغوب پنبه داخلي واربكستان و هند و پلي استر و ويسكوز مرغوب وارداتي از قبيل تايوان ، كره ، اندونزي و هند استفاده شده است و با بهره گيري از مواد اوليه مناسب و نيروي انساني كارآمد نخ هاي با كيفيتي توليد شده است.بخشي از نخ هاي توليدي به مصرف بافندگي شركت مي رسد و بخشي نيز به فروش مي رسد.

پارچه خام

در طول سالهاي توليد همواره از الياف مرغوب پنبه داخلي واربكستان و هند و پلي استر و ويسكوز مرغوب وارداتي از قبيل تايوان ، كره ، اندونزي و هند استفاده شده است و با بهره گيري از مواد اوليه مناسب و نيروي انساني كارآمد نخ هاي با كيفيتي توليد شده است.بخشي از نخ هاي توليدي به مصرف بافندگي شركت مي رسد و بخشي نيز به فروش مي رسد.

نخ

ريسندگي شركت توان توليد همزمان انواع نخ هاي پنبه اي و الياف مصنوعي را دارد. مزيت ريسندگي شركت در توليد همزمان انواع نخ هاي ۱۰ الي ۴۰ پنبه اي، پلي استر ويسكوز ، ويسكوز صد در صد ، پلي استر صد در صد و پلي استر پنبه مي باشد